Podmienky ochrany osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci/nájomca/objednávateľ (ďalej len „zákazník“) je na účely riadneho vybavenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu/prenajímateľovi/zhotoviteľovi (ďalej len „prevádzkovateľ“) v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e – mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník je na účely riadneho vybavenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť prevádzkovateľovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

3. Zákazník, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu eshop.zoomy.sk

4. Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „nariadenie“), prevádzkovateľ ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania zmlúv spracúvať osobné údaje zákazníka bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov zákazníka bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov so zákazníkom a spracúvanie osobných údajov zákazníka je nevyhnutné na plnenie uzatváraných zmlúv, v ktorých vystupuje zákazník ako jedna zo zmluvných strán.

5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia môže prevádzkovateľ po doručení objednaného tovaru, resp. vykonaní služby pre zákazníka, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje zákazníka aj na účely priameho marketingu a zasielať na e – mailovú adresu zákazníka informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) nariadenia, bude osobné údaje zákazníka získavať výlučne na účel uvedený v Obchodných a reklamačných podmienkach e – shopu (ďalej len „OaRP“), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovateľa.

8. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v OaRP bude získavať osobné údaje zákazníka vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia uzatvorenej zmluvy.

9. Zákazník bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že prevádzkovateľ mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. OaRP preukazujúce totožnosť prevádzkovateľa,

b) kontaktné údaje prevádzkovateľa, resp. zodpovednej osoby prevádzkovateľa,

c) účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom a právny základ spracúvania osobných údajov,

d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia zmluvy a riadneho vybavenia/doručenia objednávky je zákazník povinný poskytnúť,

e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý prevádzkovateľ sleduje, je priamy marketing,

f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí zákazníkovi objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.

10. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

11. Prevádzkovateľ v súlade s nariadením poskytuje zákazníkovi, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa,

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,

e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

h) informácie o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je zákazník povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Zákazník má právo získať od prevádzkovateľa kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré zákazník požiada, môže prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

12. Ak zákazník uplatní svoje právo podľa bodu 8.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 8.11, žiadosť sa považuje za podanú.

13. Zákazník má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak zákazník namietne takéto spracúvanie, prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky prevádzkovateľovi a osobné údaje dotknutého zákazníka sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

14. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

15. Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť zákazníkovi všetky informácie uvedené v bode 8.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Prevádzkovateľ poskytne informácie elektronicky alebo inými prostriedkami, na ktorých sa so zákazníkom dohodne.

16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti zákazníka, poskytne prevádzkovateľ zákazníkovi bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

17. Prevádzkovateľ oznamuje týmto zákazníkovi, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy, prípadne uplatnenia práva na reklamáciu sa pri spracúvaní osobných údajov zákazníka predpokladá, že osobné údaje zákazníka budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S, vrátane všetkých jej prevádzok a odštepných závodov.

Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B, vrátane všetkých jej prevádzok a odštepných závodov.

123Kurier, s.r.o., IČO: 46 598 863, so sídlom Tomanoczyho 378, 027 43 Nižná, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 57023/L, vrátane všetkých jej prevádzok a odštepných závodov.

18. Ak si zákazník vyzdvihuje svoj tovar na odbernom mieste, tak výslovne berie na vedomie, že odberné miesto je neustále monitorované kamerovým systémom. Zákazník týmto vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu obrazovo-zvukového záznamu jeho osoby a s použitím týchto záznamov nasnímaných kamerovým systémom za účelom zistenia osobného vyzdvihnutia tovaru zákazníkom, ako aj za účelom zistenia vzniku škôd v týchto priestoroch, a to aj pre prípadné priestupkové/trestné konania. Ostatné ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

19. Prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť PIXEL  PLUS SK s.r.o. IČO: 48330019 so sídlom Štefaniková trieda 71 949 01 Nitra. 

Kontakt: info@zoomy.sk +421 37 228 9002 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.